Regulamin

Regulamin funduszu zapomogowego PKZP w Politechnice Białostockiej (do § 32 Statutu)

1. Fundusz zapomogowy jest przeznaczony na udzielanie pomocy finansowej w postaci zapomóg, przyznawanych członkom PKZP spełniającym warunki określone w pkt. 2 regulaminu, którzy zostali dotknięci wydarzeniami losowymi określonymi w pkt. 3 regulaminu.
2. Osobami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie zapomogi są członkowie PKZP, którzy:

 1. wpłacili wpisowe i co najmniej dwa miesięczne wkłady członkowskie,
 2. zostali dotknięci wydarzeniami losowymi będąc pełnoprawnymi członkami Kasy.

3. Zapomoga może być przyznana w szczególności tej osobie uprawnionej, która poniosła wydatki nie zrefundowane przez służbę zdrowia, pomoc społeczną lub firmy ubezpieczeniowe, na skutek następujących przypadków:

 1. uległa ciężkiemu wypadkowi,
 2. zapadła na chorobę nieuleczalną,
 3. cierpi na chroniczne schorzenie wymagające ciągłego leczenia,
 4. przeszła skomplikowaną (lub szczególnie kosztowną) operację ratującą życie lub zdrowie,
 5. została dotknięta klęską żywiołową,
 6. ma nakazane używanie drogich lekarstw, protez lub innych przedmiotów niezbędnych osobie niepełnosprawnej.

4. Pierwszeństwo w uzyskiwaniu zapomóg mają te osoby uprawnione, które:

 1. wnoszą dobrowolne wpłaty na rzecz funduszu zapomogowego,
 2. uzyskują dochód na osobę w rodzinie nie przekraczający 50% najniższego wynagrodzenia pracowników obowiązującego w miesiącu poprzedzającym datę złożenia wniosku o zapomogę,
 3. w danym roku kalendarzowym nie korzystały z zapomóg.

5. Podstawę do przyznania zapomogi stanowi wniosek złożony przez uprawnionego członka PKZP (a w szczególnie uzasadnionych wypadkach członka jego rodziny), udokumentowany załącznikami potwierdzającymi fakty zawarte we wniosku.
6. Decyzję o przyznaniu zapomogi podejmuje Zarząd PKZP w drodze uchwały. Decyzja Zarządu odmawiająca przyznania zapomogi jest ostateczna i nie wymaga uzasadnienia.
7. Zapomoga nie może być niższa niż 50% i wyższa niż dwukrotne najniższe wynagrodzenie pracowników obowiązujące w miesiącu poprzedzającym datę złożenia wniosku o zapomogę.
8. Przyznane zapomogi nie mogą przekroczyć kwoty zgromadzonej na funduszu zapomogowym w danym roku kalendarzowym.

pobierz: REGULAMIN PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ

format pliku: .pdf
waga pliku: 24,3 KB